Klíč ke světu zábavy a poznání

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.).

Identifikační údaje poskytovatele

Název organizace: Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř
Adresa: Školní 95, 551 02 Jaroměř - Josefov
IČ: 00857751
IZO: 600094227
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Jaroměř
Statutární orgán: Martin Kříž, ředitel
Telefon: 491 813 795
Email: ddmklic@seznam.cz
Bankovní spojení: 35-5703590257/0100

Poskytované vzdělávání a služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti služby a zájmové vzdělávání na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Jedná se konkrétně o tyto činnosti:

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přihlášením na zájmové vzdělávání, které lze uskutečnit těmito způsoby:

Přihláška je závazná a po uskutečnění platby se na účastníka vzdělávání vztahují storno podmínky uvedené dále.

Způsob úhrady

Účastník vzdělávání volí jeden ze způsobů úhrady za poskytovanou službu:

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

V případě, že za účastníka vzdělávání platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel atd.) je vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci na formuláři, který předá účastník vzdělávání poskytovateli prostřednictvím zaměstnance poskytovatele.

Úhrada musí být provedena ve stanoveném termínu.

Překážky na straně klienta

V případě nezaplacení vzdělávání ve stanoveném termínu je účastníkovi vzdělávání nebo jeho zákonnému zástupci doručena e-mailem výzva k zaplacení v náhradní lhůtě. V případě nezaplacení ani v této náhradní lhůtě smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem zaniká. V případě trvání zájmu o vzdělávání je účastník povinen se opět přihlásit standardní cestou. Na účast na vzdělávání není nárok a poskytovatel nedrží účastníkovi místo po uplynutí náhradní lhůty pro platbu.

Nemůže-li se klient zúčastnit vzdělávání, na které je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli co nejdříve a to dohodnutou formou nebo e-mailem.

Rozhodne-li se účastník odhlásit ze zájmového kroužku během školního roku (pouze z vážných důvodů), informuje o tom svého vedoucího kroužku. V případě, že účastník přestane docházet do zájmového kroužku na základě vlastního rozhodnutí, úplata se nevrací. V případě zdravotního či jiného závažného důvodu (např. změny bydliště, dlouhodobá nemoc – nutné potvrzení), se poměrná část úplaty vrací a to na základě písemné žádosti účastníka a po vyúčtování nákladů na kroužek.

V případě žádosti o vrácení poměrné části úplaty za tábory (pouze v případě zdravotních problémů, je nutno doložit kopii lékařské zprávy) se podá písemná žádost e-mailem nebo osobně k rukám statutárního zástupce organizace. Ten rozhodne, jestli se poměrná část úplaty vrátí a v jaké výši.

Smluvní vztah mezi účastníkem a poskytovatelem končí dnem vypořádání závazků mezi klientem a poskytovatelem.

Překážky na straně poskytovatele

Pravidelná činnost (kroužky)

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního vzdělávání stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn vzdělávání zrušit, a to nejpozději po prvním setkání. Smluvní vztah mezi účastníkem vzdělávání a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení vzdělávání.

Poskytovatel může zrušit vzdělávání i z jiných objektivních důvodů (vnější a vnitřní vlivy). O této skutečnosti neprodleně informuje účastníka. V těchto případech má účastník právo na vrácení úplaty za vzdělávání ve výši 100% zaplacené částky.

Poskytovatel může dále zrušit vzdělávání, pokud:

V těchto případech bude účastníkovi vzdělávání vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných hodin a hodin, které do ukončení vzdělávání zbývají.

Pobytové tábory, pobytové akce, příměstské tábory

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního vzdělávání stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn vzdělávání zrušit, a to nejpozději 3 dny před zahájením. Smluvní vztah mezi účastníkem vzdělávání a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity nebo ke dni vypořádání závazků.

Poskytovatel může zrušit vzdělávání i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje účastníka.

Klientovi náleží vratka ve výši 100% zaplacené ceny.

Storno podmínky (vratky)

Pravidelná činnost (kroužky)

Při stanovení částky pro vrácení úplaty za zájmové vzdělávání se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání a k fixním nákladům konkrétního vzdělávání.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního vzdělávání stanovit storno podmínky odlišně.

S těmito storno podmínkami je klient seznámen při přihlášení.

Nejsou-li stanoveny storno podmínky odlišně, náleží klientovi poměrná část z ceny konkrétního vzdělávání.

Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení vzdělávání. Od ceny, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené fixní náklady, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin.

Pobytové tábory, pobytové akce, příměstské tábory

O snížení či vrácení úplaty vždy rozhoduje ředitel DDM Klíč na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

Při stanovení částky pro vrácení úplaty se přihlíží zejména k závažnosti důvodu žádosti, doby trvání účasti klienta a vynaloženým nákladům ze strany poskytovatele.

V případě, že za účastníka provedla úhradu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu či vzdělávání v kvalitě a v rozsahu, jaký uvedl v propozicích, informacích na webu a v letácích.

S těmito informacemi byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky je vzal na vědomí.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání vzdělávání (vnitřní řád apod.), se kterými seznámí účastníka před zahájením vzdělávání.

V případě nedodržování těchto podmínek ze strany účastníka může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením vzdělávání. V tomto případě účastníkovi nenáleží žádná finanční náhrada. Účastník je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání vzdělávání. Podle povahy vzdělávání účastník sdělí zejména tyto informace:

Účastník sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou aktivitu stanoví.

Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení účastníka ze vzdělávání. Tato skutečnost je považována za překážku na straně účastníka.

Některé podmínky účasti na vzdělávání jsou dané zákonem. Při nesplnění takové podmínky jde vždy o překážku na straně účastníka. V tomto případě účastníkovi nenáleží žádná finanční náhrada.

Ochrana údajů

Poskytovatel je správcem osobních údajů, které zpracovává na základě následujících zásad a právních důvodů:

Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození, rodné číslo
Tyto údaje zpracovává poskytovatel o každém účastníkovi vzdělávání pro potřeby školní matriky, kterou definuje zákon číslo 561/2004 Sb. Školský zákon v §28 jakožto školské zařízení Jihomoravského kraje.

A dále na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

E-mail, telefon a další kontaktní údaje
Tyto údaje zpracovává poskytovatel na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

Zdravotní údaje
Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů. Ke zpracování těchto osobních údajů je nutný souhlas účastníka nebo jeho zákonného zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány u specifických aktivit/činností a pro každou takovou činnost je vyžadován samostatný souhlas před začátkem aktivity/činnosti.

Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video)
Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které účastníkům zpřístupňuje prostřednictvím webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracovává anonymně.

V případě využití fotografií pro další účely (např. propagace DDM Klíč) bude zpracování prováděno na základě souhlasu.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost údajů.

Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, a to v případě zpracování údajů na základě zákona, případně na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy nebo v rozsahu uděleném souhlasem účastníka.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

V Jaroměři dne 17. 8. 2023