Klíč ke světu zábavy a poznání

O nás

DDM Klíč Jaroměř – Josefov se zabývá výchovně vzdělávací a rekreační činností pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase. Realizujeme zájmové kroužky pro předem přihlášené účastníky, které probíhají pravidelně kromě svátků a letních prázdnin. Během prázdnin pořádáme dětské tábory, výlety, zájezdy, soutěže, turnaje a další akce i pro širokou veřejnost.


Vlastní činnost se dělí na:

 • Pravidelnou
  Kroužky, kluby, kurzy a zájmové útvary, které se scházejí pravidelně (pro předem přihlášené účastníky), neprobíhá o svátcích a letních prázdninách.
 • Příležitostnou
  Výlety, zájezdy, soutěže, turnaje tj. jednorázové akce určené pro širokou veřejnost.
 • Prázdninovou činnost
  Tábory a další akce během hlavních i vedlejších prázdnin (pro širokou veřejnost).
 • Spontánní aktivity
  V budově DDM, pro širokou veřejnost. Informace budou vyvěšeny ve vitríně na DDM Klíč. Termíny až po obsazení tělocvičny kroužky.

Všeobecné podmínky účasti v kroužcích a na akcích DDM Klíč

 1. Členství vzniká podáním přihlášky, u členů do 18ti let podepsané rodiči a zaplacením zápisného.
 2. Roční zápisné se platí v hotovosti nejdéle do 3. schůzky.
 3. Pravidelná zájmová činnost začíná v týdnu od 2. 10. 2023 pokud není uvedeno jinak a končí 31. 5. 2024.
 4. Zápisné se nevrací. (poměrná část jen s uvedením závažného důvodu – potrvzení od lékaře apod.)
 5. Opakovaná neomluvená nepřítomnost či nekázeň může být důvodem k vyloučení bez nároku na vrácení zápisného.
 6. Za cenné věci (mobily apod.) či větší peněžní obnosy neručíme.
 7. DDM Klíč jako správce zpracovává v souladu s GDPR a se zákonem č.101/2000 sb. O ochraně osobních údajů – osobní údaje účastníků činnosti, dále pořizuje foto i videodokumentaci z činnosti a používá je ke své potřebě – vystavení na webových stránkách, nástěnkách, vitrínách, v tisku apod.
 8. DDM přebírá zodpovědnost za každého člena vstupem do budovy, zodpovědnost zaniká ukončením kroužku. Na kroužek si děti nosí obuv na přezutí, případně další pomůcky podle pokynů vedoucích. V případě dřívějšího odchodu z kroužku (např. autobusový spoj) vyžadujeme písemné sdělení rodičů.